Tarptautinė metodinė-praktinė konferencija „Profesinis informavimas ir konsultavimas šiuolaikinėje mokykloje“
2006-12-07

Gruodžio 1 dieną Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijoje vyko tarptautinė metodinė-praktinė konferencija „Profesinis informavimas ir konsultavimas šiuolaikinėje mokykloje“. Konferencijos tikslas – susipažinti su profesinio informavimo, konsultavimo ir karjeros planavimo strategijomis bei pasidalinti įvairių mokyklų patirtimi šioje srityje. Konferencijoje buvo išklausyti pranešimai, parengta konferencijos rezoliucija, kuriai pritarė konferencijos dalyviai, ją pasirašė rezoliuciją rengusios darbo grupės nariai.

TARPTAUTINĖS METODINĖS-PRAKTINĖS KONFERENCIJOS „PROFESINIS INFORMAVIMAS IR KONSULTAVIMAS ŠIUOLAIKINĖJE MOKYKLOJE“, ĮVYKUSIOS 2006 M. GRUODŽIO 1 D. ŠIAULIŲ JULIAUS JANONIO GIMNAZIJOJE

REZOLIUCIJA

Konferenciją rengė Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centras, Šiaulių Juliaus Janonio gimnazija. Konferencijoje pranešimus skaitė 27 pranešėjai, užsiregistravo 52 dalyviai. Konferencijoje dalyvavo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos atstovas, RMTKR Karjeros planavimo centro atstovai, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus atstovas, Lietuvos bendrojo lavinimo, profesinių ir aukštųjų mokyklų mokytojai. Rezoliuciją rengė konferencijos darbo grupė. Konferencijos dalyviai išklausė pranešimus profesinio informavimo ir konsultavimo klausimais, susipažino su kai kurių užsienio šalių bei įvairių Lietuvos mokyklų patirtimi profesinio orientavimo srityje. Apibendrinus konferencijoje skaitytus pranešimus bei dalyvių pasisakymus, padarytos šios išvados:

2. Lietuvai integruojantis į Europos Sąjungą jaunimui susidaro didesnės galimybės laisvai pasirinkti profesiją, tačiau padidėja jaunimo karjeros planavimo gebėjimų ir asmeninės atsakomybės už profesinę karjerą reikšmė.
3. Vykdant Švietimo ir mokslo ministerijos projektą „Profesinio orientavimo sistemos sukūrimas ir diegimas“, pradėti mokyti specialistai pagal parengtas profesinio informavimo ir profesinės karjeros gebėjimų ugdymo programas (2005 – 2008 m.). Taip pat vykdant projektą „Atviros informavimo, konsultavimo, orientavimo sistemos (AIKOS) sukūrimas ir plėtojimas“ iki 2008 m. bus įsteigti 640 profesinio informavimo taškų.
4. Karjeros planavimo gebėjimų ugdymas turėtų būti sistemingesnis, paremtas normatyviniais dokumentais, parengtais remiantis gerosios patirties pavyzdžiais. Karjeros ugdymo elementai turėtų būti integruojami į bendrojo ugdymo, profesinio mokymo, aukštojo mokslo studijų turinį.
6. Mokykla turi padėti bręstančiai asmenybei susiformuoti gebėjimą tirti, planuoti ir plėtoti individualią profesinę karjerą.
7. IKT programų integravimas į mokymosi ir studijų turinį padeda bendrojo lavinimo, profesinio mokymo ir aukštosiose mokyklose organizuoti mokinių ir studentų konsultavimą aktualiausiomis profesinės karjeros planavimo temomis.
8. Siekiant sėkmingo specialiųjų poreikių mokinių prisitaikymo ateities darbo rinkoje, reikalinga nuolatinė socialinė parama vertinant ir tikrinant savo profesinio apsisprendimo ir pasirinkimo efektyvumą.
10. Organizuojant mokytojų ir dėstytojų kvalifikacijos tobulinimo renginius būtina ypatingą dėmesį skirti tam, kad jie suvoktų savo vaidmenį įgalinant besimokančiuosius atrasti būsimą gyvenimo kelią ir rūpintis individualia profesine karjera.

Konferencijos dalyviai rekomenduoja Švietimo politikams:

1. Įvesti mokyklose specialistų (profesinio informavimo, profesinio konsultavimo, karjeros planavimo gebėjimų ugdymo, profesijos konsultanto ar kt.) etatus.
2. Sukurti veiksmingus profesinio informavimo, konsultavimo, karjeros planavimo gebėjimų ugdymo sistemos mechanizmus.
3. Teikti, kurti, platinti metodinę medžiagą skirtą profesiniam informavimui, konsultavimui, karjeros planavimo gebėjimų ugdymui.

Konferencijos dalyviai rekomenduoja bendrojo lavinimo, profesinėms, aukštosioms mokykloms:

4. plėsti informacines komunikacines mokinių bei mokytojų kompetencijas, kad jos atlieptų žinių visuomenės keliamus reikalavimus – būti konstruktyvios bei kokybiškos.
5. Išnaudoti informacinių technologijų teikiamas galimybes, ugdant mokinių gebėjimus pasirinkti karjerą.
6. Bendrojo lavinimo mokykloms bendradarbiauti su profesinėmis ir aukštosiomis mokyklomis.

  • P
  • A
  • T
  • K
  • Pen
  • Š
  • S
Pirmadienio pamokų laikas
Pradžia Pabaiga
1 08:30 09:15
2 09:25 10:10
3 10:20 11:05
4 11:25 12:10
5 12:30 13:15
13:20 13:50
6 13:55 14:40
7 14:50 15:35
8 15:40 16:25
9 16:30 17:15
Kitų dienų pamokų laikas