Priėmimas į gimnaziją

DĖMESIO!

I ir III klasėse Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijoje 2021–2022 m. m.

laisvų vietų nėra.

PRIIMTŲJŲ Į PIRMAS GIMNAZIJOS KLASES 2021– 2022 M. M. MOKINIŲ IR JŲ TĖVŲ DĖMESIUI

2021 m. birželio 25, 28–30 d. nuo 8.30 iki 16.00 val. kviečiame mokinius ir jų tėvus (globėjus, rūpintojus), įtrauktus į priimamųjų sąrašą mokytis Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos I klasėje nuo 2021 m. rugsėjo 1 d., pasirašyti Mokymo sutartį.

Pasirašant Mokymo sutartį, reikia turėti 8 klasės baigimo pažymėjimo originalą ir jo kopiją.

Informacija telefonais: (8 41) 523 375, (8 41) 523 376.

Administracija

PRIĖMIMO SĄLYGOS Į NAUJAI FORMUOJAMAS KLASES

ŠIAULIŲ JULIAUS JANONIO GIMNAZIJOJE

2021–2022 m. m.

1. Mokinių priėmimas į Šiaulių Juliaus Janonio gimnaziją organizuojamas vadovaujantis Priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu, patvirtintu Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 4 d. sprendimo Nr. T-33 redakcija.

2. Nuo 2021 m. kovo 1 d. priimami prašymai mokytis naujai formuojamose klasėse Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijoje.

3. Jeigu gimnazija gauna daugiau prašymų nei Savivaldybės tarybos gimnazijai nustatytas mokinių skaičius, 2021 m. birželio 11 d. užbaigia klasių formavimą ir sudaro galutinį priimamų į naujai formuojamas klases mokinių sąrašą.

4. Pagal nuo 2021 m. kovo 1 d. iki balandžio 15 d. gautus prašymus, pirmumo teise į preliminarų priimamų mokinių sąrašą įtraukiami mokiniai, kurie:

4.1. gyvena „Juventos“ progimnazijos aptarnaujamoje teritorijoje. Aptarnaujama teritorija priskiriama Savivaldybės tarybos sprendimu;

4.2. gyvena nuomojamame būste „Juventos“ progimnazijos aptarnaujamoje teritorijoje (kartu su prašymu pateikus nuomos sutarties, įregistruotos Nekilnojamojo turto registre, kopiją);

4.3. baigė neformaliojo muzikinio ugdymo krypties programą „Juventos“ progimnazijoje ir pageidauja tęsti mokymą(si) Juliaus Janonio gimnazijoje (kartu su prašymu pateikus neformaliojo vaikų švietimo muzikinio ugdymo pažymėjimo kopiją) ugdymo tęstinumui užtikrinti;

4.4. mokosi Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijoje ir ketina tęsti mokymąsi pagal aukštesnę ugdymo programą III klasėje;

4.5. mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus), pateikusius prašymus iki 2021 m. balandžio 15 d., apie numatomą mokinių priėmimą (nepriėmimą) pagal preliminarų priimamųjų sąrašą gimnazijos direktoriaus įgaliotas asmuo informuoja ne vėliau kaip iki 2021 m. gegužės 5 d.

5. Asmenys, nurodyti 4.1., 4.2., 4.3. 4.4. papunkčiuose, nepateikę prašymo iki 2021 m. balandžio 15 d., netenka pirmumo teisės. Jie gali būti priimami į laisvas vietas.

6. Jei į laisvas vietas yra daugiau prašymų, nei gimnazija gali priimti mokinių, pirmumo teise į laisvas vietas priimami:

6.1. asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių;

6.2. mokiniai, kurių broliai ir seserys 2021–2022 mokslo metais tęsia mokymąsi gimnazijoje;

6.3. asmenys turintys aukštesnius aštuntos klasės mokymosi (I pusmečio (I ir II trimestrų) pasiekimus – skaičiuojamas šių mokomųjų dalykų: lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio 1-osios, 2-osios kalbų, istorijos, geografijos, matematikos, chemijos, fizikos, biologijos įvertinimų vidurkis);

6.4. asmenys baigę neformaliojo meninio ugdymo programą Šiaulių „Juventos“ progimnazijoje, (kartu su prašymu pateikus neformaliojo vaikų švietimo meninio ugdymo pažymėjimo kopiją) užtikrinant meninio ugdymo tęstinumą;

6.5. asmenys, pageidaujantys mokytis pagal vidurinio ugdymo programą III klasėje, pagal jų II klasės mokymosi (I pusmečio (ar I ir II trimestrų) pasiekimus – skaičiuojamas šių mokomųjų dalykų: lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio 1-osios ir 2-osios kalbų, istorijos, geografijos, matematikos, chemijos, fizikos, biologijos įvertinimų vidurkis.

7. Priimant vaiką į mokyklą, turi būti patikrinta jo sveikata Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka ir pateikti šie dokumentai:

7.1. gimnazijos direktoriaus įsakymu patvirtintas prašymas, kuris rašomas gimnazijoje (pagal galimybes turi dalyvauti ir mokinys, ir vienas jo tėvų (globėjų, rūpintojų) arba siaučiamas el. paštu į gimnazijos raštinę;

7.2. vaiko tapatybę patvirtinantis dokumentas (gimimo liudijimo, paso ar asmens tapatybės kortelės kopija);

7.3. I pusmečio (I ir II trimestrų) mokymosi pasiekimų pažymos, išduotos mokykloje, kurioje vaikas mokosi, kopija (patvirtinta mokyklos raštinėje),

8.Nuo 2021 m. gegužės 5 d. preliminarus priimamųjų sąrašas koreguojamas ir apie jį informuojami į sąrašą įtrauktų (neįtrauktų) mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) prašyme nurodytu telefonu ar el. paštu.

9. Iki 2021 m. birželio 11 d. gimnazija sudaro galutinį priimamų į naujai formuojamas klases mokinių sąrašą, kuris patvirtinamas gimnazijos direktoriaus įsakymu. Apie į galutinį priimamųjų sąrašą įtrauktus (neįtrauktus) mokinius direktoriaus įgaliotas asmuo informuoja prašymus pateikusių mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus).

10. Asmens priėmimas mokytis įforminamas Mokymo sutartimi:

10.1. abu sutarties egzempliorius pasirašo gimnazijos direktorius ir prašymo pateikėjas;

10.2. Mokymo sutartis su kiekvienu atvykusiu nauju ir gimnazijos mokiniu, pradedančiu mokytis pagal aukštesnę ugdymo programą, sudaroma 2 metams jo mokymosi pagal tą ugdymo programą laikotarpiui.

11. Prašymai priimami nuo 2021 m. kovo 1 d. darbo dienomis nuo 8.30 iki 16.30 val. gimnazijos raštinėje arba el. paštu rastine@jjanonis.lt. Prašymai, pateikti el. paštu, turi būti pasirašyti ir mokinio, ir vieno jo tėvų (globėjų, rūpintojų) bei atitikti priėmimo sąlygų 7.2. – 7.3. punktus.

Atsakingas asmuo ugdymo skyriaus vedėja Milda Sinickienė.
Teirautis telefonais (8 41) 523 375, (8 41) 523 373, 8 686 26 998.

Vidurinio ugdymo mokymosi sutartis

Priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas

Priėmimo į gimnaziją komisijos darbo reglamentas

Priėmimo į gimnaziją komisijos sudėtis

Prašymas dėl priėmimo į I gimnazijos klasę

Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnaujamų teritorijų aprašas

PRAŠYMAS DĖL PRIĖMIMO Į GIMNAZIJOS III KLASĘ

 

 

 

 

 

Atnaujinta 2021-05-26
  • P
  • A
  • T
  • K
  • Pen
  • Š
  • S
Pirmadienio pamokų laikas
Pradžia Pabaiga
1 08:30 09:15
2 09:25 10:10
3 10:20 11:05
4 11:25 12:10
5 12:30 13:15
13:25 13:55
6 14:05 14:50
7 15:00 15:45
8 15:50 16:35
9 16:40 17:25
Kitų dienų pamokų laikas