Gimnazinių darbų rengimo nuostatai

Gimnazinis darbas – neprivalomas I ir III gimnazijos klasių mokinių savarankiškai atliktas ir įformintas darbas, kai pasirinktu klausimu renkama ir analizuojama informacija, modeliuojama, atliekami stebėjimai ir bandymai, rašomi tiriamieji, kūrybiniai darbai ir kt., rodantys gimnazisto gebėjimą taikyti įgytas žinias, pasirinkti mokslinę literatūrą ir ja naudotis, metodus, savarankiškai siekti iškelto tikslo, spręsti numatytus uždavinius, pateikti savo išvadas, rekomendacijas, taip pat rodantis gebėjimą glaustai, taisyklinga kalba, tvarkingai aprašyti ir viešai pristatyti tyrimą, darbą.

Mokiniai įgyja šias bendrąsias kompetencijas:

 1. Mokėjimo mokytis:
 2. prisiima atsakomybę už savo veiklą;
 3. geba planuoti, apmąstyti ir koreguoti savo veiklą ir rezultatus;
 4. išsikelia pamatuotus veiklos uždavinius.
 5. Komunikavimo:
 6. Atsakingai vartoja kalbą;
 7. Bendrauja atsižvelgdamas į darbo tikslą, adresatą, situaciją;
 8. Randa, kritiškai vertina, apibendrina informaciją ir tinkamai ją pateikia kitiems;
 9. Pažinimo:
 10. Siekia pažinti socialinę, kultūrinę, verslo aplinką, jos raidą;
 11. Nuosekliai, logiškai ir kritiškai mąsto;
 12. Analizuoja ir sprendžia problemas;
 13. Daro pagrįstas išvadas.
 14. Kūrybiškumo.

REIKALAVIMAI GIMNAZINIAM DARBUI

 1. Antraštinis puslapis, kuriame nurodoma mokykla, dalykas, probleminis klausimas (tema), darbo autoriaus ir vadovo pavardės, miestas ir gimnazinio darbo atlikimo metai (priedas 1) Visi įrašai antraštiniame lape pateikiami vardininko linksniu, nėra sutrumpinimų).
 2. Turinys.
 3. Įvadas (trumpa darbo santrauka užsienio ir lietuvių k. iki 1 psl.).
 4. Darbo problema, uždaviniai, rezultatas (1 psl.).
 5. Informacinių šaltinių pasirinktu klausimu kryptinga apžvalga (skirtingų požiūrių į tiriamąjį klausimą ir kontekstų pristatymas arba/ir eksperimento modeliavimas (priklausomai nuo pasirinkto darbo specifikos) (imtis 2-4 psl.).
 6. Surinktų duomenų analizė ir sintetinimas ieškant apibendrinimų; gautų rezultatų analizė (iki 5 psl.).
 7. Išvados (koncentruotai atskleidžiamas mokinio probleminio klausimo sprendimas; išvada(-os) turi būti iš kiekvieno uždavinio (iki 1 psl.).
 8. Informacijos šaltinių (literatūros) sąrašas.
 9. Priedai (papildomos iliustracijos, lentelės, brėžiniai, anketų ir interviu pavyzdžiai, nuotraukos ir kt.).
 10. Viso darbo apimtis – ne mažiau kaip 10 ir ne daugiau kaip 16 puslapių be antraštinio puslapio, turinio, literatūros sąrašo ir priedų.
 11. Gimnazinis darbas turi būti surinktas kompiuteriu, laikantis nustatytų tokių raštvedybos reikalavimų: spausdinamo lapo formatas  – A4 (210×297 mm), paraštės – viršuje ir apačioje – 2 cm, kairėje – 3 cm, dešinėje – 1 cm, teksto dydis – 12 pt., teksto intervalas – 1,5 eilutės.

TEMOS PASIRINKIMAS

Darbų temas gimnazistai derina su dalyko mokytoju iki einamųjų mokslo metų spalio mėnesio 15 d. Gimnazinių darbų temos tvirtinamos direktoriaus įsakymu iki einamųjų metų lapkričio 5 d.

DARBO RENGIMAS IR PRISTATYMAS

Gimnazinį darbą rašo ir ginasi pavieniai gimnazistai arba ne daugiau kaip 3 gimnazistų grupė. Vienas mokytojas per mokslo metus gali vadovauti ne daugiau kaip 5 gimnaziniams darbams. Vertinimo komisija sudaroma iš ne mažiau kaip 4 mokytojų bei administracijos atstovo. Bent vienas komisijos narys turėtų būti iš asocijuotos mokyklos. Gimnaziniai darbai pristatomi iki einamųjų metų balandžio 15 d.

Atnaujinta 2018-06-26
 • P
 • A
 • T
 • K
 • Pen
 • Š
 • S
Antradienio pamokų laikas
Pradžia Pabaiga
1 08:30 09:15
2 09:25 10:10
3 10:20 11:05
4 11:15 12:00
5 12:40 13:25
6 13:35 14:20
7 14:30 15:15
8 15:20 16:05
9 16:10 16:55
Kitų dienų pamokų laikas