Anglų kalbos centras

1992 m. spalio 5 d. Šiaulių m. aštuoni anglų kalbos mokytojai, Lietuvos anglų kalbos mokytojų ir dėstytojų asociacijos nariai, atsiliepė į Leona ir Albert Gustaffs bei Patricia Wood (JAV) kreipimąsi įkurti savarankišką asociaciją Šiaulių mieste. Tačiau oficialiai Šiaulių anglų kalbos mokytojų asociacija buvo įregistruota tik 1994 m. liepos 4 d. (iš naujo perregistruota 2000 m.)
Tai visuomeninė organizacija, užsiimanti švietėjiška veikla, turinti savo gretose 167 narius iš Šiaulių miesto, Kuršėnų, Pakruojo, Radviliškio, Joniškio, Kelmės, Akmenės, Mažeikių, Papilės, Ventos, Tauragės, Lygumų ir Gruzdžių mokyklų. Valdyba renkama iš vienuolikos narių rinkiminės – ataskaitinės konferencijos, kuri vyksta kas dveji metai, metu. Daugelis jų aktyviai dalyvauja Asociacijos veikloje nuo įsikūrimo pradžios: Danutė Bulzgienė (Šiaulių Universitetas), Elvyra Balčiūnaitė, Rasma Zlatkuvienė, Tania Sviatkina (Šiaulių Didždvario gimnazija), Sigita Šernaitė (Šiaulių Lieporių vidurinė), Leonida Burzdienė, Alma Čyvienė, Vilija Šlivinskaitė, Violeta Sobutienė, Dalia Gudavičienė, Augutė Vaičiulienė (pirmininkė nuo 1992 m., Šiaulių Juliaus Janonio gimnazija), Regina Murnikova (Šiaulių Gytarių vidurinė), Virginija Balandienė (Šiaulių Romuvos vidurinė), Dalia Riukienė (Dainų vidurinė) ir daugelis kitų.
Anglų kalbos mokytojai dalyvauja įvairioje veikloje: veda seminarus, konferencijas, atviras pamokas, kelia kvalifikaciją bei kviečia užsieniečius pasidalinti patirtimi. Juliaus Janonio gimnazijoje lankėsi Isolda Poželaitė – Davis, AM (Australija), jos tautietė Rūta Kenny (dabar dirba Didždvario gimnazijoje ir aktyviai dalyvauja Asociacijos veikloje), David Bourne (Anglija), Howard Woods (Kanada), Ruth ir Edward Jakubauskas, Sheri Brooks, Coleen Nicol, Dan Beeby, Kathy Callaway, rašytoja Carolyne Graham, džiazo rimuočių kūrėja, pedagogė David Abrahams (JAV), Svein – Erik Fjeld, Leiv Vetas (Norvegija) ir kt. Didelės įtakos anglų kalbos mokytojų tobulėjimui turėjo 1992 m. APPLE ir 1994 m. kanadiečių kartu su šešiomis šiaulietėmis pedagogėmis organizuoti vasaros kursai. Seminarų, konferencijų metu jau tradicinėmis tapo Knygų mugės (“Giliukas”, “Humanitas”).

1993 m. Juliaus Janonio gimnazijai užmezgus ryšius su privačia Bryanston mokykla Anglijoje, anglų kalbos mokytojai kviesdavo šią mokyklą baigusius mokinius ( Benjamin McCarron, Nicole Mather, Sarah Barlow, Emily Blanden, Polly Heffer, Susanna Forbes, Rosie Westwood, Dan Bucknell ir kt.) pokalbiams, susitikimams. Jie taip pat įrašydavo tekstus, vesdavo seminarus bei aktyviai dalyvaudavo įvairiuose renginiuose. Su kai kuriais ryšiai palaikomi ir dabar.

1993 m., subūrus draugėn Šiauliuose dirbusius užsieniečius iš Anglijos (Ben Duke, Simon Wheeler) ir JAV (Judy Benjamin), per vietinę televiziją buvo transliuojamos trumpos mokomosios 10 min. laidos anglų kalba (operatorius – Laimutis Gudinavičius). Paruoštą vaizdajuostę mokytojai dabar naudoja pamokose. 2000 m. David Abraham (JAV) įgarsino Šiaulių televizijos sukurtą filmą “Šiaulių krašto paminklai” (Daiva Grikšienė) anglų kalba (vertimas – Isolda Poželaitė – Davis, AM, Madeleine L. Davis).

1996/7 m. m. devynių mokytojų grupė paruošė aštuonis anglų kalbos vadovėlių teminius priedus, užsieniečiai įgarsino tekstus (konsultantė – Coleen Nicol, JAV). Jie ypač pravertė, kai stigo vadovėlių anglų kalba.
Asociacijos nariai padeda organizuoti Isoldos Poželaitės- Davis, AM rašinio (nuo 2001 m. mecenatas Kazimieras Butkus) bei kitus konkursus, dalyvauja žiuri darbe bei skiria skatinamuosius prizus.

2005 m. Asociacijos Valdybos nutarimu įsteigta Kazimiero Butkaus Olimpiada anglų kalba 11-ųjų klasių miesto ir apskrities moksleiviams, remiama K. Butkaus.

Įsimintinos kalėdinės išvykos-seminarai (Radvi-liškio Vaižganto gimnazijoje, Ginkūnuose (Christian Fund College), Palangos vidurinėse mokyklose, Joniškio Aušros gimnazijoje ir kt.), kelionės į Latviją 1995 m. ir 2002 m. (pasidalinimas patirtimi) bei į Angliją – Škotiją 1999 m.

2004 m. šviesiam Leonos Gustaff ir Vlado Morkio atminimui įamžinti įsteigtos Leona‘s Day ir Vladas Morkys‘ Day (Leonos ir Vlado Morkio Dienos) pradedant ir baigiant mokslo metus.
1992 m Šiaulių miesto Švietimo skyriuje įkurta nedidelė biblioteka. Dėl patalpų trūkumo 1994 m. ji buvo perkelta į Juliaus Janonio gimnaziją ir tapo Anglų kalbos centru. Po metų bibliotekai buvo skirtos didesnės patalpos. Tuo sunkiu metu centro biblioteką rėmė p. Vladas Morkys iš Pietų Australijos, atsiuntęs daug knygų bei padovanojęs dauginimo aparatą, kasetinį magnetofoną ir vaizdo aparatūrą. 2000 m. vasarą p. Isoldos Poželaitės – Davis, AM pastangų dėka gavus didelę paramą iš p. Kazimiero Butkaus (Pietų Australija), ji buvo reorganizuota į biblioteką – skaityklą. Didelė dalis knygų perkelta į anglų kalbos kabinetą, kuris tapo bibliotekos dalimi. Šiuo metu čia yra daugiau nei 8000 knygų anglų kalba, garso bei vaizdo kasečių, televizorius, kompiuteris bei patogūs darbo baldai. Bibliotekos fonduose yra labai retų knygų, enciklopedijų, žodynų, žinynų, kurių kasmet gauname iš savo draugų Isoldos Poželaitės – Davis, AM, Vlado Morkio, Vytauto Vaitkaus (Australija), Reginos Birutės Petrauskas, Leona ir Albert Gustaffs (JAV) ir kt. 1994/95 m. biblioteka pasipildė kanadiečių Vida Juozaitis, Vida Stanevičius, Vida Yčas, Vida Petrašiūnas, Aušra Baršauskas ir kt. dėka. 1995 m. ir 2000 m. gavome naujų knygų iš Amerikos Centro Vilniuje (Rasa Baukuvienė, Kathy Callaway, Mary Lou). Jos buvo išdalintos mokykloms penktosios atas-kaitinės – rinkiminės konferencijos metu 2000 m. rudenį. Tais pačiais metais gavome labai reikalingos medžiagos apie Didžiąją Britaniją iš Britų Ambasados (Kristina Tumosaitė). Biblioteką lanko ne tik mokytojai, bet ir Šiaulių Universiteto studentai, kurie domisi grožine literatūra, taip pat psichologija, sociologija, pedagogika ir kt.

2005 m. Anglų kalbos centro biblioteka pavadinta Isolde Ira Poželaitė-Davis, AM vardu.

Asociacijos nariai yra informuojami reklaminiu lapeliu “ŠETA NEWS”. Straipsniai apie Asociacijos veiklą, problemas, jos garbės narius – tėvynainius ir jų neįkainojamą pagalbą anglų kalbos mokytojams bei mokiniams šiaurės Lietuvoje yra siunčiami ir į užsienio laikraščius : “Mūsų pastogė”, “Tėviškės aidai” (Australija), “Tėviškės žiburiai” (Kanada), “Pasaulio lietuvis” (JAV).

Nuo pat įsikūrimo dienos jaučiame didelę Australijoje gyvenančių tautiečių paramą (ypač mūsų bičiulio Kazimiero Butkaus), kurios įkvėpėja ir iniciatorė yra mūsų nuoširdi draugė p.Isolda Ira Poželaitė-Davis, AM. Iš tikrųjų Šiaulių anglų kalbos mokytojų asociacija gyvuoja entuziastų ir užsienio rėmėjų dėka. Visada sulaukiame dėmesio ir paramos iš Juliaus Janonio gimnazijos bendruomenės bei jos vadovo mokyklos direktoriaus Rimo Budraičio.

Nuoširdžiai dėkojame visiems mūsų rėmėjams už pagalbą, supratimą ir begalinę meilę Žmogui, nes, anot J.Pestalocio, “Kad žmones pakeistume, reikia juos mylėti. Įtaka žmonėms tiesiog proporcinga meilei, kurią jiems teikiame.”

 Asociacijos garbės nariai:

Atnaujinta 2018-04-24
  • P
  • A
  • T
  • K
  • Pen
  • Š
  • S
Penktadienio pamokų laikas
Pradžia Pabaiga
1 08:30 09:15
2 09:25 10:10
3 10:20 11:05
4 11:25 12:10
5 12:40 13:25
6 13:35 14:20
7 14:30 15:15
8 15:20 16:05
9 16:10 16:55
Kitų dienų pamokų laikas