Priėmimas į gimnaziją

Laisvų vietų 2019-2020 m.  m. nėra.

Pagrindinio ugdymo mokymosi sutartis

Vidurinio ugdymo mokymosi sutartis

Priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas

Priėmimo į gimnaziją komisijos darbo reglamentas 2020-02-13

Priėmimo į gimnaziją komisijos sudėtis 2020-02-13

Prašymas dėl priėmimo į I gimnazijos klasę

PRIĖMIMO SĄLYGOS Į NAUJAI FORMUOJAMAS KLASES

ŠIAULIŲ JULIAUS JANONIO GIMNAZIJOJE

2020–2021 M. M.

 

1.  Mokinių priėmimas į Šiaulių Juliaus Janonio gimnaziją organizuojamas vadovaujantis Priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu, patvirtintu Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 12 d. sprendimu Nr. T-457.

2. Nuo 2020 m. kovo 1 d. priimami prašymai mokytis naujai formuojamose I ir III klasėse Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijoje.

3. Jeigu gimnazija gauna daugiau prašymų nei Savivaldybės tarybos gimnazijai nustatytas mokinių skaičius, prašymų priėmimas nutraukiamas 2020 m. gegužės 1 d.

4. Pirmumo teise į I ir III klases priimami:

4.1. asmenys, gyvenantys Šiaulių „Juventos“ progimnazijos aptarnaujamoje teritorijoje. Aptarnaujama teritorija priskiriama Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu;

4.2. asmenys, gyvenantys nuomojamame būste Šiaulių „Juventos“ progimnazijos aptarnaujamoje teritorijoje (kartu su prašymu pateikus nuomos sutarties, įregistruotos Nekilnojamojo turto registre, kopiją);

4.3. asmenys baigę muzikinio ugdymo krypties klases Šiaulių „Juventos“ progimnazijoje (kartu su prašymu pateikus muzikos mokyklos baigimo pažymėjimo kopiją) ugdymo tęstinumui užtikrinti;

4.4. asmenys, kurie mokosi Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijoje ir ketina tęsti mokymąsi pagal aukštesnę ugdymo programą III klasėje.

 1. Asmenys, nurodyti 4.1., 4.2., 4.3. 4.4. papunkčiuose, nepateikę prašymo iki 2020 m. balandžio 30 d., netenka pirmumo teisės. Jie gali būti priimami į laisvas vietas.
 2. Jei į laisvas vietas yra daugiau prašymų, nei gimnazija gali priimti mokinių, pirmumo teise priimami (eilės tvarka):

6.1. asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių;

6.2. mokiniai, kurių broliai ir seserys 2020–2021 mokslo metais tęs mokymąsi gimnazijoje;

6.3. asmenys baigę neformaliojo vaikų švietimo meninės saviraiškos ugdymo programą

Šiaulių „Juventos“ progimnazijoje, užtikrinant meninio ugdymo tęstinumą;

6.4. asmenys turintys aukštesnius aštuntos klasės mokymosi (I pusmečio (I ir II trimestrų)

pasiekimus – skaičiuojamas šių mokomųjų dalykų: lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio 1-osios,  2-osios kalbų, istorijos, geografijos, matematikos, chemijos, fizikos, biologijos įvertinimų vidurkis;

6.5. arčiausiai gimnazijos gyvenantys asmenys;

6.6. asmenys, pageidaujantys mokytis pagal vidurinio ugdymo programą III klasėje, pagal jų II klasės mokymosi (I pusmečio (ar I ir II trimestrų) pasiekimus – skaičiuojamas šių mokomųjų dalykų: lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio 1-osios ir 2-osios kalbų, istorijos, geografijos, matematikos, chemijos, fizikos, biologijos įvertinimų vidurkis.

 1. Priimant vaiką į mokyklą, turi būti patikrinta jo sveikata Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka ir pateikti šie dokumentai:

7.1. Prašymas, kuris rašomas gimnazijoje (pagal galimybes turi dalyvauti ir mokinys, ir vienas jo tėvų (globėjų, rūpintojų);

7.2. vaiko tapatybę patvirtinantis dokumentas (gimimo liudijimo, paso ar asmens tapatybės kortelės kopija);

7.3. I pusmečio (I ir II trimestrų) mokymosi pasiekimų pažymos, išduotos mokykloje, kurioje vaikas mokosi, patvirtinta kopija.

 1. 8. Apie preliminarų priimamųjų sąrašą gimnazijos įgaliotas asmuo informuoja pateikusius prašymus mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) prašyme nurodytu telefonu ar el. paštu iki 2020 m. gegužės 20 d.
 2. Nuo 2020 m. gegužės 20 d. preliminarus priimamųjų sąrašas koreguojamas ir apie jį informuojami į sąrašą įtrauktų (neįtrauktų) mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) prašyme nurodytu telefonu ar el. paštu ne vėliau kaip iki 2020 m. birželio 1 d.
 3. Asmens priėmimas mokytis įforminamas mokymo sutartimi:

10.1. abu sutarties egzempliorius pasirašo gimnazijos direktorius ir prašymo pateikėjas;

10.2. mokymo sutartis su kiekvienu atvykusiu nauju ir gimnazijos mokiniu, pradedančiu mokytis pagal aukštesnę ugdymo programą, sudaroma 2 metams jo mokymosi pagal tą ugdymo programą laikotarpiui.

 1. Dokumentai priimami nuo 2020 m. kovo 2 d. darbo dienomis nuo 8.30 iki 16.30 val. gimnazijos raštinėje. Atsakingas asmuo Milda Sinickienė, ugdymo skyriaus vedėja. Teirautis telefonu (8 41) 523 375, (8 41) 523 373.
 2. Mokinių priėmimą vykdo komisiją, kurios sudėtis ir reglamentas skelbiamas mokyklos interneto svetainėje adresu http://www.jjanonis.lt.
 3. Atvirų durų diena gimnazijoje organizuojama 2020 m. balandžio 2 d. (ketvirtadienis). Pradžia 15.00 val.

______________________

 

 

SUDERINTA

 

Atnaujinta 2020-02-26
 • P
 • A
 • T
 • K
 • Pen
 • Š
 • S
Trečiadienio pamokų laikas
Pradžia Pabaiga
1 08:30 09:15
2 09:25 10:10
3 10:20 11:05
4 11:15 12:00
5 12:40 13:25
6 13:35 14:20
7 14:30 15:15
8 15:20 16:05
9 16:10 16:55
Kitų dienų pamokų laikas